top of page

Algemene voorwaarden: 'De Geheimelingen' Spel en Boeking

Laatstgenoemde gewijzigd op 03-10-2023.

Boeking is bindend

Als je je inschrijft voor het spel "De Geheimelingen," dan is jouw boeking bindend maar nog niet definitief. Vanaf het moment dat je van ons de bevestiging met bijbehorende informatie hebt ontvangen, wordt de inschrijving omgezet in een definitieve boeking.

 

Deze bevestiging ontvang je uiterlijk de eerste werkdag na inschrijving. Hierin lees je hoe en wanneer je de kosten moet voldoen.

 

 

Spelkosten

De gepubliceerde spelkosten zijn altijd per persoon, tenzij anders vermeld. 

Veiligheid en verzekering

De deelnemer is verplicht voor aanvang van het spel een passende verzekering af te sluiten. De Geheimelingen raadt tevens aan een annuleringsverzekering af te sluiten. De Geheimelingen vergoedt annuleringskosten niet.

 

Aansprakelijkheid

De Geheimelingen noch de begeleiders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade en/of letsel bij activiteiten. Deelname aan "De Geheimelingen" is geheel op eigen risico.

 

Uiterste betaaldata

Binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur dient de betaling binnen te zijn.

 

Indien de betaling niet op de uiterste betaaldatum door ons is ontvangen, behouden wij het recht om jouw deelname te annuleren. De bijkomende kosten conform onze annuleringsvoorwaarden komen dan voor jouw rekening.

Kortingsactie en Betaalde Deelnemers

Wanneer de organisatie een kortingsactie lanceert, gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot reeds betaalde deelnemers:

1.Kortingsactie en Reeds Betaalde Deelnemers:
   - De kortingsactie is van toepassing op nieuwe inschrijvingen en heeft geen invloed op de tarieven die door reeds betaalde deelnemers zijn overeengekomen.

2. Geen Teruggave of Korting voor Reeds Betaalde Deelnemers:
   - Deelnemers die reeds hun deelname hebben bevestigd en volledige betalingen hebben voldaan, komen niet in aanmerking voor terugbetalingen of kortingen, ongeacht latere kortingsacties.

3. Korting kan niet worden Verrekend:
   - De kortingen die van toepassing zijn tijdens de actieperiode kunnen niet worden verrekend met reeds betaalde bedragen. Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op vermindering van het oorspronkelijke tarief.

4. Geldigheid van Betaalde Bedragen:
   - Bedragen die reeds zijn betaald voor deelname aan het evenement behouden hun geldigheid volgens de oorspronkelijke overeenkomst en tariefstructuur.

5. Uitzonderingen:
   - In geval van specifieke uitzonderingen of bijzondere omstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, passende regelingen te treffen.

6. Vragen en Verduidelijkingen:
   - Voor eventuele vragen, zorgen of verduidelijkingen met betrekking tot kortingen en tarieven, kunnen deelnemers contact opnemen met de klantenservice van de organisatie.

Door deel te nemen aan het evenement stemmen de deelnemers in met deze voorwaarden met betrekking tot kortingsacties en begrijpen zij dat reeds betaalde bedragen niet worden beïnvloed door latere prijsaanpassingen of kortingsregelingen.

 

Annulering van het spel

Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor de startdatum van het evenement waarvoor je je hebt ingeschreven en betaald.

 

Annuleren doe je altijd per mail naar geheimelingen@gmail.com Annuleren is alleen via mail mogelijk en niet via een ander kanaal. Wij bevestigen uw annulering per mail binnen 2 werkdagen.


Annuleren: binnen de 14 dagen voor de startdatum van het ingeschreven evenement, wordt 40% van het inschrijfgeld terug geboekt. Omdat er in die tijd al inkopen zijn gedaan en er rekening gehouden is met de deelname en op het aantal deelnemers het weekend is ingericht en ingekocht.

Bedragen
Bedragen op de website bedragen zijn incl. 9 % btw.

 

Uitsluiting van deelnemers aan een spel

De Geheimelingen behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen de boeking van deelnemers aan een spel te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien de regels rondom de toegestane groepsgrootte anders zijn dan De Geheimelingen aanvankelijk dacht. In dit geval worden de boekingen van de deelnemers die als laatste hebben geboekt, als eerste geannuleerd. De Geheimelingen heeft dit recht. Uiteraard ontvangt de betreffende deelnemer 100% van zijn spelkosten retour. Extra kosten die de deelnemer maakt door het eenzijdig annuleren van de boeking worden echter niet vergoed door De Geheimelingen.

 

Accommodaties schoon achterlaten

Je bent verplicht de spellocatie in goede staat achter te laten. Hoewel de eindschoonmaak voor je gedaan wordt, dien je alles wel netjes achter te laten. 

 

Respect voor elkaar, respect voor locatie en natuur

De Geheimelingen hecht erg aan respect. Voor het welslagen van het spel, is respect naar elkaar en de omgeving toe dan ook een vereiste. Ook respect voor de gebouwen en de mooie natuur waarin we ons begeven is voor ons belangrijk.

 

Weigering deelname vooraf

Bij twijfel van geschiktheid van de deelnemer behoudt De Geheimelingen zich het recht zonder opgave van redenen iemand uit te sluiten van deelname. In dat geval wordt de deelnemer hierover ingelicht. Binnen een week zal het inschrijfgeld dan terug gestort worden.

 

Uitsluiting deelname gedurende het spel

Een deelnemer die tijdens het spel last en/of schade berokkent of dreigt te berokkenen aan medespelers of locatie, kan door De Geheimelingen van (voortzetting van) verdere deelname worden uitgesloten. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van schade of last hem/haar kunnen worden toegerekend.

Beeldmateriaal internetsite

Tijdens "De Geheimelingen" kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden gemaakt. We kunnen dit gebruiken voor promotionele doeleinden op bijvoorbeeld onze website of social media. Ook kunnen we dit beeldmateriaal gebruiken op websites van partners. Deelnemers die niet zichtbaar willen zijn, dienen dit aan ons kenbaar te maken. Op verzoek zullen wij dit beeldmateriaal verwijderen als de betreffende persoon duidelijk herkenbaar op de foto te zien is.

 

Verstrekking gegevens aan derden

Daarnaast zullen wij jouw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is zoals de Belastingdienst en de boekhouder. Deze ontvangen jouw voornaam en achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en IBAN. Deze gegevens worden aan deze partijen verstrekt tijdens de belastingaangiftes.

 

Lichamelijke of geestelijke problemen? Verplicht melden!

Heb je fysieke of mentale problemen, en/of kunnen deze verwacht worden tijdens het spel, dan ben je verplicht De Geheimelingen hierover vooraf te informeren. Indien je tekortschiet in de informatieplicht, kan De Geheimelingen je van (verdere) deelname aan het spel uitsluiten. Eventueel daaraan gekoppelde extra kosten kunnen je in rekening worden gebracht.


Lichamelijk of geestelijk letsel
Tijdens ons fantastische weekend streven we ernaar om een veilige en leuke omgeving te bieden voor al onze deelnemers. Echter, het is belangrijk te benadrukken dat De Geheimelingen niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor lichamelijk of geestelijk letsel, psychische klachten, verkoudheid, of andere gezondheidsgerelateerde kwesties die zich tijdens of na het weekend voordoen.

 

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle activiteiten en faciliteiten veilig zijn en voldoen aan de geldende normen. Desondanks erkennen we dat individuele gezondheidsomstandigheden variëren en dat onvoorziene situaties kunnen ontstaan.

 

Daarom willen we benadrukken dat elke deelnemer bewust deelneemt aan het weekend op eigen risico. De Geheimelingen, inclusief de organisatoren, begeleiders en andere betrokkenen, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel, ziekte, of andere gezondheidsproblemen die zich voordoen.

 

We raden alle deelnemers aan om voorafgaand aan het weekend hun eigen gezondheidssituatie te evalueren en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, waaronder het afsluiten van een passende reisverzekering. En daarbij zorgt en goed inschat voor genoeg bescherming tegen de weersomstandigheden in de periode van het jaar dat het evenement zich afspeelt. In geval van gezondheidsproblemen adviseren we om voorafgaand aan deelname medisch advies in te winnen.

 

Door deel te nemen aan ons weekend, ga je akkoord met het feit dat De Geheimelingen geen verantwoordelijkheid draagt voor eventuele gezondheidsgerelateerde kwesties en dat er geen mogelijkheid is om deze op De Geheimelingen te verhalen. We streven ernaar om een geweldige ervaring te bieden en kijken ernaar uit om samen een onvergetelijk weekend te beleven.

Diefstal
Het voorkomen van diefstal is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle deelnemers aan "De Geheimelingen". We benadrukken dat elke deelnemer persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen bezittingen. Het is van het grootste belang dat iedereen zorgvuldig omgaat met zijn of haar spullen.

 

Het is ten strengste verboden om zonder toestemming aan de eigendommen van andere deelnemers te komen. Respect voor elkaars bezittingen is essentieel voor een positieve en veilige sfeer tijdens het spel. De deelnemers aan "De Geheimelingen", inclusief de organisatoren en betrokken medewerkers, dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om diefstal te voorkomen en te ontmoedigen.

 

Wij benadrukken dat "De Geheimelingen" en de betrokken medewerkers niet verantwoordelijk zijn voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van de deelnemers. Het is daarom aan te raden om extra aandacht te besteden aan de beveiliging van persoonlijke spullen en waardevolle items.

 

Om een prettige en ongestoorde ervaring voor iedereen te waarborgen, verzoeken wij vriendelijk alle deelnemers om bewust te zijn van hun omgeving en actief bij te dragen aan het handhaven van een respectvolle houding ten opzichte van elkaars eigendommen.


 

Intellectueel eigendom

De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, teksten op de website(s) van De Geheimelingen zijn het intellectuele eigendom van De Geheimelingen en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Geheimelingen.


Gedragscode 

Bij "De Geheimelingen" streven we naar een omgeving waarin respect, tolerantie en inclusiviteit centraal staan. Discriminatie in welke vorm dan ook is volstrekt onaanvaardbaar. We moedigen alle deelnemers aan om bij te dragen aan een positieve en inclusieve sfeer. Hierbij geldt de volgende gedragscode:

 

1. Geen Tolerantie voor Discriminatie:

   - Elke vorm van discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, of enige andere onderscheidende factor is strikt verboden.

 

2. Respectvolle Communicatie:

   - Deelnemers dienen elkaar met respect te behandelen in alle vormen van communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Kwetsende taal, beledigingen of denigrerende opmerkingen zijn niet toegestaan, aanhoudingen van dergelijk gedrag wordt na 1 waarschuwing de speler uitgesloten van deelname.

 

3. Inclusiviteit:

   - Iedereen is welkom bij "De Geheimelingen". We streven naar een diverse groep deelnemers en verwachten van elke deelnemer dat zij/hij bijdraagt aan een inclusieve omgeving waarin verschillen worden gewaardeerd.

 

4. Samenwerking boven Onderscheid:

   - Het spel is gebaseerd op samenwerking en teamgeest. Het maken van onderscheid tussen deelnemers op basis van persoonlijke kenmerken staat haaks op de kernwaarden van "De Geheimelingen". Samenwerking staat centraal.

 

5. Melden van Ongewenst Gedrag:

   - Elke deelnemer die getuige is van, of het slachtoffer wordt van, discriminatie of in diegenes ogen van ongepast gedrag wordt aangemoedigd dit onmiddellijk te melden bij de organisatoren. Dit kan vertrouwelijk worden behandeld.

 

6. Uitsluiting bij Discriminatie:

   - In gevallen van vastgestelde discriminatie behouden de organisatoren zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan "De Geheimelingen". Discriminatie wordt niet getolereerd en kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting.

 

 

Door deel te nemen aan "De Geheimelingen" verklaar je dat je deze gedragscode hebt gelezen en ermee akkoord gaat. en ben het niet nakomen hiervan, je uitgesloten wordt van verdere deelname, en waarop je je inschrijfgeld niet terug krijgt, op welke gronden dan ook. We geloven dat een sfeer van respect en inclusie bijdraagt aan een plezierige ervaring voor alle deelnemers.


 

Gebruiksrechten

De gebruiksrechten die door De Geheimelingen aan spelers worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gelden vanaf het moment van inschrijving tot aan het beëindigen van het spel. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van De Geheimelingen is strikt verboden.

 

Copyright

Het is iedereen, zowel deelnemers aan- als bezoekers van door De Geheimelingen georganiseerde spellen, verboden om foto’s of teksten van de site over te nemen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

 

De Geheimelingen en pers

Het is deelnemers verboden om zonder toestemming van de organisatie informatie die de privacy van deelnemers kan schaden via massamedia naar buiten te brengen.

 

Overige informatie en contact

Voor vragen over bijvoorbeeld deze algemene voorwaarden of informatie over het spel kun je contact met ons opnemen via geheimelingen@gmail.com of telefoon 0652007497.

 

bottom of page